Chương I: Xây dựng - thành lập Bản đồ Địa chính bằng gCadas

Bài 01: Nhập tọa độ từ file *.txt

Bài 02: Nhập dữ liệu trị đo .asc - Độ phút giây

Bài 03: Nhập dữ liệu trị đo file .asc có thành phần độ cao

Bài 04: Tạo Topology và Gán nhãn

Bài 05: Tạo sơ đồ phân mảnh và cắt bản đồ địa chính

Bài 06: Vẽ khung Bản đồ địa chính

Bài 07: Vẽ nhãn địa chính

Bài 08: Nhập dữ liệu thuộc tính

Bài 09: Xuất Hồ sơ kỹ thuật

Bài 10: Xuất đơn

Bài 11: Xuất Giấy chứng nhận

Bài 12: Hướng dẫn tự tạo cấu hình mẫu Hồ sơ kỹ thuật

Bài 13: Tối ưu hóa cách chạy kết xuất các HSKT, Trích đo, GCN trực tiếp trên BDDC 1 cách đơn giản, nhanh nhất không phân biệt nền MicroStation V8 hoặc V7 cho người mới bắt đầu

Bài 14: Thực hiện các công việc địa chính trên phiên bản gCadas CAD (New Version)

Bài 15: Thực hiện kết xuất kqdd, trích lục, hskt, trích đo, GCN trên giao diện gCadasCAD nền AUTOCAD

Bài 16: Kết xuất hồ sơ 5 trong 1, hồ sơ tách thửa cho chi nhánh VP, Văn phòng trung tâm, các công ty đo đạc

Bài 17: gCadas Làm việc trên môi trường MicroStation SE về nghiệp vụ địa chính thuộc hệ thống VPDK Đất đai

Bài 18: Quy trình thực hiện cấu hình mẫu hồ sơ kỹ thuật (DGN), trích đo, kết quả đo đạc đúng tỷ lệ Bản đồ

Bài 19: Lưu trữ lịch sử các đối tượng BĐĐC biết được tình trạng chỉnh sửa trong mô hình tập trung của VPDK

Bài 20: phân hệ địa hình (san nền) và bài toán tính khối lượng đào đắp trên nền Microstation V8i