Chương IV: Quy trình áp dụng cho các VPĐK cấp huyện các chi nhánh và địa chính xã

1. Thực hiện chuẩn hóa BDDC theo TT25

+ Chuẩn hóa thông tin và chuyển Seedfile theo TT25 P1


+ Chuẩn hóa Khung bản đồ địa chính theo TT25 P2


+ Chuẩn hóa font cho bản đồ địa chính theo TT25


+ Thực hiện hồ sơ cấp giấy


2. Thực hiện trích đo thửa đất tại chi nhánh các Văn phòng cấp huyện

+ Thực hiện trích đo cấp mới thửa đất


+ Thực hiện trích đo cấp đổi thửa đất


3. Nghiệp vụ xử lý đơn từ, Giấy chứng nhận tại địa chính xã và các VPDK chi nhánh cấp huyện

+ 3.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp mới bằng công cụ gCadas

DL Demo của huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.2 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp đổi GCN bằng công cụ gCadas

DL Demo của huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.3 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng toàn phần bằng công cụ gCadas

+ 3.4 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng một phần bằng công cụ gCadas

Demo DL huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng nhiêù chủ bằng công cụ gCadas

+ 3.5 Hướng dẫn đơn tách thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.6 Hướng dẫn đơn cho tặng trọn thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.7 Hướng dẫn thực hành xuất đơn tặng cho một phần thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.8 Hướng dẫn thực hiện đơn chuyển mục đích bằng công cụ gCadas

Demo DL huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.9 Thực hiện nghiệp vụ cấp GCN và đẩy dữ liệu lên hệ thống Vilis 2 0 tại các chi nhánh VPĐK

+ 3.10 Video Hướng dẫn thực hiện hợp thửa trong bản đồ địa chính

+ 3.11 gCadas giới thiệu quy trình đóng gói và cập nhật hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2 0 cho VPDK cấp huyện