Chương IV: Quy trình áp dụng cho các VPĐK cấp huyện các chi nhánh và địa chính xã

1. Thực hiện chuẩn hóa BDDC theo TT25

+ Chuẩn hóa thông tin và chuyển Seedfile theo TT25 P1


+ Chuẩn hóa Khung bản đồ địa chính theo TT25 P2


+ Chuẩn hóa font cho bản đồ địa chính theo TT25


+ Thực hiện hồ sơ cấp giấy


2. Thực hiện trích đo thửa đất tại chi nhánh các Văn phòng cấp huyện

+ Thực hiện trích đo cấp mới thửa đất


+ Thực hiện trích đo cấp đổi thửa đất


3. Nghiệp vụ xử lý đơn từ, Giấy chứng nhận tại địa chính xã và các VPDK chi nhánh cấp huyện

+ 3.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp mới bằng công cụ gCadas

+ 3.2 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp đổi GCN bằng công cụ gCadas

+ 3.3 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng toàn phần bằng công cụ gCadas

+ 3.4 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng một phần bằng công cụ gCadas

3.4.1 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng nhiêù chủ bằng công cụ gCadas

+ 3.5 Hướng dẫn đơn tách thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.6 Hướng dẫn đơn cho tặng trọn thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.7 Hướng dẫn thực hành xuất đơn tặng cho một phần thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.8 Hướng dẫn thực hiện đơn chuyển mục đích bằng công cụ gCadas

+ 3.9 Thực hiện nghiệp vụ cấp GCN và đẩy dữ liệu lên hệ thống Vilis 2 0 tại các chi nhánh VPĐK

+ 3.10 Video Hướng dẫn thực hiện hợp thửa trong bản đồ địa chính

+ 3.11 gCadas giới thiệu quy trình đóng gói và cập nhật hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2 0 cho VPDK cấp huyện