gCadas

- Công cụ giải quyết việc giải phóng mặt bằng đối với các chi nhánh hoặc Văn phòng đăng ký QSDĐ, Phòng tài nguyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tại huyện, thị xã, thành phố...
<
- Bài toán tính GPMB - đền bù giải tỏa trường hợp diện tích thu hồi nằm trong GCN QSD đất, diện tích đất do các gia đình tử sử dụng và diện tích đất do các gia đình tự sử dụng chưa bị thu hồi
- Công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng quản lý nhà nước về đất đai và Luật Đất đai năm 2013 đã có 01 chương gồm 13 Điều quy định về nội dung này (Điều 35 đến Điều 51, Chương IV, Luật Đất đai năm 2013). Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 6 Luật Đất đai cũng quy định nguyên tắc đầu tiên trong sử dụng đất phải “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.
- Căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất, phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- gCadas giới thiệu phân hệ Lập phương án GPMB đền bù giải tỏa 2020
- gCadas - Video hướng dẫn quy trình chạy Quy hoạch, kế hoạch Sử dụng đất 2020