Chương II: Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu bằng phần mềm gCadas

Bước 1: Tạo Topology và Gán Nhãn

Bước 2 : Hướng dẫn kê khai thông tin đăng kí cấp GCN

Bước 3: Hướng dẫn xuất GCN

Bước 4: Hướng dẫn Tạo lớp ranh thửa

Bước 5: Tạo lớp điểm tọa độ địa chính

Bước 6: Tạo lớp mốc giới, biên giới

Bước 7: Tạo lớp đường biên giới, địa giới

Bước 8: Tạo lớp địa phận xã

Bước 9: Tạo lớp mép đường bộ

Bước 10: Tạo lớp đường bờ nước

Bước 11:Tạo lớp địa danh

Bước 12: Tạo lớp chỉ giới quy hoạch

Bước 13: Xuất Shapefile

Bước 14: Xuất dữ liệu thuộc tính XML

Bước 15: Chuẩn hóa Hồ sơ quét

Bước 16: Kiểm tra dữ liệu