Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu bằng phần mềm gCadas - Kết xuất sang hệ thống Vilis 2.0

*. Hướng dẫn kết xuất dữ liệu không gian - thuộc tính từ gCadas sang hệ thống VILiS 2.0

*. Nhập hồ sơ quét tự động vào Vilis 2.0

*. Cập nhật TT05 và TT75 về quá trình xây dựng CSDL địa chính đất đai bằng Vilis 2.0, Xuất và chuyển các đối tượng không gian ngoài thửa đất như đường giao thông, quy hoạch, sông suối, ranh nhà...

*. gCadas cập nhật chức năng tích hợp nhập đồng loạt hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2.0

*. giới thiệu chức năng xuất siêu dữ liệu địa chính (Metadata)

*. gCadas giới thiệu quy trình đóng gói và cập nhật hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2.0 cho VPDK cấp huyện -DC xã

*. gCadas-giới thiệu chức năng nhập sơ đồ hình thể tự động vào hệ thống Vilis

*. gCadas-giới thiệu chức năng Tích hợp dữ liệu thuộc tính vào Vilis (Arcgis 9.3) từ máy tính desktop (Client) tới máy chủ (Server)

*. gCadas-giới thiệu chức năng Tích hợp dữ liệu thuộc tính vào Vilis (Arcgis 10.2) từ máy tính desktop (Client) tới máy chủ (Server)

*. gCadas-Hướng Dẫn Nhập HSQ tự động vào Vilis qua Số Tờ Số Thửa Hoặc qua Chủ Thửa

*. gCadas-hỗ trợ Tích hợp hồ sơ quét - ánh xạ thông tin cũ thửa đất và số tờ số thửa ở 1 số tỉnh khu vực Miền Nam (như Lâm Đồng, Long An, đắc Lắc ...)