Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu bằng phần mềm gCadas - Kết xuất sang hệ thống Vilis 2.0

*. Hướng dẫn kết xuất dữ liệu không gian - thuộc tính từ gCadas sang hệ thống VILiS 2.0

*. Nhập hồ sơ quét tự động vào Vilis 2.0

*. Cập nhật TT05 và TT75 về quá trình xây dựng CSDL địa chính đất đai bằng Vilis 2.0, Xuất và chuyển các đối tượng không gian ngoài thửa đất như đường giao thông, quy hoạch, sông suối, ranh nhà...

*. gCadas cập nhật chức năng tích hợp nhập đồng loạt hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2.0