Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu bằng phần mềm gCadas - Kết xuất sang hệ thống Vilis 2.0

*. Hướng dẫn kết xuất dữ liệu không gian - thuộc tính từ gCadas sang hệ thống VILiS 2.0

*. Nhập hồ sơ quét tự động vào Vilis 2.0