Quy trình xây dựng Cơ sở dữ liệu bằng phần mềm gCadas - Kết xuất Dữ liệu thuộc tính và không gian sang hệ thống Elis