IV-Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo thông tư 75 - Kết xuất sang hệ thống VBDLIS

I- [P1]: Quy trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo thông tư 75 kết xuất XML - GML (Version 2021)

[P2]: Quy trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xuất dữ liệu mô tả theo thông tư 75 XML - GML; xuất đầu ra hồ sơ quét, siêu dữ liệu, sổ địa chính vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính VBDLIS (Version 2021)
[P3]:Thực hiện bổ sung tích hợp thông tin nghĩa vụ tài chính và hạn chế quyền của thửa đất trong việc Xây dựng CSDL theo TT75
II- XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ CHO VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH THEO THÔNG TƯ 75 (Version 2021)