gCadas

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 2015

1. Sản phẩm giao nộp
1.1 Cấp xã
+ Theo hướng dẫn của công văn 1892 ngày 18/12/2015
- Bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (dạng số) đã được cập nhật, chỉnh lý các trường hợp biến động loại đất, loại đối tượng sử dụng.
- Số liệu được nhập vào hệ thống phần mềm kiểm kê đất đai trực tuyến của Tổng cục Quản lý đất đai (Tk-tool).
+ Theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT
- Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất
- Danh sách các trường hợp biến động
- Biểu số liệu thống kê đất đai
1.2 Cấp huyện, cấp tỉnh
Biểu số liệu thống kê đất đai cấp huyện, cấp tỉnh (Số liệu cấp huyện, tỉnh trên hệ thống online của Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tự động tổng hợp từ số liệu của các xã/phường/thị trấn)
2. Quy trình thực hiện
Yêu cầu để thực hiện
+ Đầu vào (thu thập tư liệu):
Bản đồ kết quả điều tra năm 2014 ở dạng *.dgn (số) đầy đủ các khoanh đất, các trường thông tin thuộc tính được thể hiện đầy đủ và đúng lớp theo quy định.
Danh sách các trường hợp biến động (cần cả bản đồ để chỉnh lý bản đồ kết quả điều tra)
+ Đầu ra (sản phẩm giao nộp):
Sản phẩm giao nộp cấp xã như đã mô tả ở trên.
Công cụ phần mềm:
Phần mềm gCadas
Tài liệu tham khảo "Chạy thống kê dữ liệu khi chỉnh lý-biến động"
Hướng dẫn thực hiện Dữ liệu của 1 thị trấn/xã là: “thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
- Chạy bản đồ khoanh vẽ, cập nhật biến động từ bản đồ kiểm kê
- Kết xuất biểu thống kê hàng năm 01/TKĐĐ đến biểu 12/TKĐĐ theo thông tư 28
- Đặc biệt chạy biểu chu chuyển hàng năm biểu 10/TKĐĐ
- Đẩy dữ liệu không gian (*.dgn) và dữ liệu thuộc tính (*.data) vào hệ thống online phần mềm TKTool của Tổng cục quản lý đất đai.
Dữ liệu demo chỉnh lý - biến động những vùng thu hồi ở TTChoRa_BaBe
Phân hệ Kiểm Kê 2019 [Phần 1].
Thực hiện biến động trong kiểm kê đất đai 2019 (Biểu 10-chu chuyển tăng,giảm loại đất ) [Phần 2].