gCadas

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ - KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

1. Sản phẩm giao nộp
1.1 Cấp xã
+ Theo hướng dẫn của công văn 1892 ngày 18/12/2015
- Bản đồ kết quả điều tra kiểm kê (dạng số) đã được cập nhật, chỉnh lý các trường hợp biến động loại đất, loại đối tượng sử dụng.
- Số liệu được nhập vào hệ thống phần mềm kiểm kê đất đai trực tuyến của Tổng cục Quản lý đất đai (Tk-tool).
+ Theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT
- Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất
- Danh sách các trường hợp biến động
- Biểu số liệu thống kê đất đai
1.2 Cấp huyện, cấp tỉnh
Biểu số liệu thống kê đất đai cấp huyện, cấp tỉnh (Số liệu cấp huyện, tỉnh trên hệ thống online của Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tự động tổng hợp từ số liệu của các xã/phường/thị trấn)
2. Quy trình thực hiện
Yêu cầu để thực hiện
+ Đầu vào (thu thập tư liệu):
Bản đồ kết quả điều tra năm 2014 ở dạng *.dgn (số) đầy đủ các khoanh đất, các trường thông tin thuộc tính được thể hiện đầy đủ và đúng lớp theo quy định.
Danh sách các trường hợp biến động (cần cả bản đồ để chỉnh lý bản đồ kết quả điều tra)
+ Đầu ra (sản phẩm giao nộp):
Sản phẩm giao nộp cấp xã như đã mô tả ở trên.
Công cụ phần mềm:
Phần mềm gCadas
Tài liệu tham khảo "Chạy thống kê dữ liệu khi chỉnh lý-biến động"
Hướng dẫn thực hiện Dữ liệu của 1 thị trấn/xã là: “thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
- Chạy bản đồ khoanh vẽ, cập nhật biến động từ bản đồ kiểm kê
- Kết xuất biểu thống kê hàng năm 01/TKĐĐ đến biểu 12/TKĐĐ theo thông tư 28
- Đặc biệt chạy biểu chu chuyển hàng năm biểu 10/TKĐĐ
- Đẩy dữ liệu không gian (*.dgn) và dữ liệu thuộc tính (*.data) vào hệ thống online phần mềm TKTool của Tổng cục quản lý đất đai.
Dữ liệu demo chỉnh lý - biến động những vùng thu hồi ở TTChoRa_BaBe
3. Phân hệ Kiểm Kê 2019.
Phần mềm đã và đang thực hiện xuất biểu thống kê, kiểm kê theo TT27 theo các câp nhật, chỉnh sửa bổ sung của Thông tư (New)✨ Hiện nay, những việc gCadas đã cập nhật,chỉnh sửa bổ sung bao gồm: 🔥- Cập nhật thêm danh mục về nhóm loại đất: OTC, LCĐ 🔥- Cập nhật về khu vực tổng hợp: NNC, ĐNN 🔥- Chỉnh sửa các biểu 05A, 06A, 07, 08, 10, 11, 12 🔥- Cập nhật về Biểu 02A: diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định 🔥- Cập nhật về Biểu 09: Tổng hợp diện tích đất ngập nước (ĐNN) 🔥- Cập nhật cho bài toán biến động tính chu chuyển các loại đất giữa 2 kỳ Kiểm Kê(Trường hợp DMD) biểu 12 - Đã xuất được các biểu theo mẫu của TT27 🎉🎉- Cập nhật CT15 về dữ liệu đất công ích và QĐ 1762 ngày 14/7/2019 💥🔥🎉Bên cạnh đó, phần mềm kế thừa các quy định chuẩn về bản đồ khoanh vẽ và bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo TT28/2014.
*. Thực hiện biến động trong kiểm kê đất đai 2019 (Biểu 10-chu chuyển tăng,giảm loại đất ) .
*. gCadas- Nâng cấp phiên bản Kiểm kê 2019 theo TT27/2018 (full)
+ Bổ sung và thay đổi các biểu 02a, 08, 09, 10..
+ Chạy biến động tính chu chuyển biểu 12
+ Cập nhật thêm 1 số nhãn ĐNN, NCC, OTC
+ Định dạng nhãn thể hiện trên khoanh
Và nhiều chức năng kiểm tra như:
- Kiểm tra nhãn trên khoanh và Topo
- Kiểm tra diện tích pháp lý với diện tích hiện trạng
- Kiểm tra nhãn kì trước với diện tích vùng biến động
- Kiểm tra loại đất, mã đối tượng...
*. gCadas- Nâng cấp phiên bản chạy thống kê đất đai hàng năm 2019 theo TT27/2018 (full)
*. gCadas - giới thiệu Video HD các đơn vị điều tra khoanh vẽ hiện trạng kỳ (2019-2020) kiểm kê đối với những nơi đã có Bản đồ xây dựng CSDL địa chính để kết xuất ranh biến động được cập nhật chỉnh lý thường nhật quản lý bằng hệ thống phần mềm VILIS 2.0
*. gCadas - Giải pháp Xử lí biến động phức tạp dữ liệu kiểm kê 2019 - 2020
*. gCadas - Tự động kết xuất Báo cáo thuyết minh Kiểm kê Đất đai 2019-2020
*. gCadas - Cập nhật phần mềm xử lí trường hợp dữ liệu nhập vào TK Desktop báo sai lệch diện tích chu chuyển trong Biểu 12 (màu đỏ) khi có lỗi dữ liệu do chênh lệch độ chính xác giữa 2 kỳ Kiểm kê đất đai