Chương VIII: Quy trình nghiệp vụ luân chuyển hồ sơ đất đai – tại văn phòng đăng ký Đất đai thuộc văn phòng cấp tỉnh, thị xã, cấp huyện bằng TMV.LIS

Giới thiệu Hệ thống quản lý thông tin đất đai TMV.LIS

*.Đăng ký cấp giấy thửa đất không thay đổi so với hồ sơ địa chính đã lập

*.Đăng ký cấp giấy thay đổi so với hồ sơ địa chính đã lập

*.Cấp giấy đất nông nghiệp

*.Giao dịch bảo đảm

*.Chuyển quyền trọn thửa

*.Chuyển quyền tách thửa

*.Chuyển quyền gộp thửa

*.Cấp đổi, thu hồi giấy chứng nhận