Chương VII: Tiện ích của phần mềm gCadas

+ Kết xuất bản đồ địa chính sang phần mềm Famis


+ Vẽ nhãn quy chủ từ file excel


+ Thực hiện việc kết xuất thửa tứ cận khác tở bản đồ trên sơ đồ hình thể


+ Hướng dẫn xuất dữ liệu sang Famis và có thể thao tác sản phẩm bên phần mềm famis


+ Vẽ nhãn thửa Nam Định


+Chức năng "nối điểm tự động" trong Bản đồ địa chính