Chuyển tới nội dung

Blog

Thông báo cập nhật chức năng mới 03/2015

Nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng từ phía quý khách hàng, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để phát triển phần mềm địa chính gCadas, cho ra những cải tiến nhằm hỗ trợ tốt nhất cho mọi mục đích và nhu cầu sử dụng.

Trong tháng 3/2015, gCadas đã được cập nhật những chức năng mới, tuy nhiên vẫn tuân thủ chặt chẽ theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT. Những chức năng này là những cải tiến giúp cải thiện hiệu năng, giảm thời gian xử lý, là công cụ bổ trợ đắc lực cho những tính năng sẵn có của gCadas, tạo nên điểm khác biệt vượt trội của phần mềm địa chính này so với các phần mềm khác cùng loại.

31/3/2015: Gán thông tin từ nhãn – Tạo khoanh đất từ thửa đất

Trong bảng thông tin thửa đất quản lý thêm thông tin loại khu vực cho mỗi thửa đất. Khi gộp khoanh đất cho phép tùy chọn gộp các thửa cùng loại khu vực (Tùy chọn được sử dụng trong trường hợp thửa giao thông ở trong làng thì thuộc khu dân cư nông thôn, còn ở ngoài đồng thì không thuộc khu vực nào)

31/3/2015: Nhập nhãn đa mục đích kiểu ONT:200

Thêm chức năng gán nhãn loại đất kiểu: ONT=22 hoặc ONT:200 hoặc ONT 2000. Xử lý cả trường hợp một thửa có nhiều loại đất. Ví dụ: ONT=200 và CLN=300

30/3/2015: Gán thông tin từ nhãn

Nâng cấp chức năng gán thông tin từ nhãn: Cải thiện hiệu năng, giảm thời gian xử lý

30/3/2015: Tạo khoanh đất từ ranh giới khoanh đất

Nâng cấp chức năng tạo khoanh đất từ ranh giới khoanh đất: Cải thiện hiệu năng, giảm thời gian xử lý

30/3/2015: Tải bảng màu loại đất hiện trạng sử dụng đất

Tin liên quan