Chuyển tới nội dung

Blog

Phát hiện cạnh giao thông, thủy hệ hẹp – chức năng đặc biệt của gCadas

Hiện nay, gCadas – phần mềm Địa chính đang được sử dụng hâù hết ở các Trung tâm CNTT thuộc sở TNMT, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai… Ngoài những chức năng cơ bản như các phần mềm cùng loại, gCadas có tính năng mới “phát hiện cạnh giao thông, thủy hệ hẹp” nhằm giảm thời gian nội nghiệp, tăng hiệu suất lao động một cách tối đa.

Theo thông tư “Thông tư 28/2014/TT-BTNMT” Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập trên cơ sở biên tập, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và tỉnh được lập trên cơ sở tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa nội dung từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế – xã hội và cả nước được lập trên cơ sở tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát nội dung từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp tỉnh và các vùng.

Vì thế, các yếu tố hình tuyến như sông, suối, kênh mương… có chiều dài dưới 2 cm trên bản đồ thì được phép loại bỏ; với độ rộng dưới 0,5mm trên bản đồ được biên tập thành 1 nét theo tâm của yếu tố hình tuyến đó.

Để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị đang thi công các dự án kiểm kê và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, gCadas đã có chức năng “phát hiện cạnh giao thông, thủy hệ hẹp” nhằm hỗ trợ bán tự động cho việc xử lý các đối tượng hình tuyến (giao thông, thủy hệ).

Tin liên quan